MV-Shansi[1]

Jun 4, 2015 | | Say something

Bulk Handysize, bulk carrier